hCAPTCHA Image

Giải hcaptcha tốc độ siêu nhanh, cập nhật hằng ngày

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giải tất cả các loại của hCaptcha. Một số ví dụ như sau:

1. Tạo yêu cầu

Request

POST https://api.achicaptcha.com/createTask

Tên paramKiểu dữ liệuBắt buộc?Mô tả

clientKey

string

yes

Api key, liên hệ admin

task.type

string

yes

HCaptchaImageTask

task.subType

string

yes

Giá trị bằng 0

task.image

string

yes

Danh sách hình ảnh, ngăn cách nhau bởi dấu | image1|image2|...|image9/image_sample1/image_sample2|...|image_sampleN Lưu ý: ảnh image sample có thể có hoặc không

task.other

string

yes

 • Câu hỏi|Số lượng hình|Loại captcha

  • Câu hỏi: "Please identify and click on all pictures featuring a bird"

  • Số lượng hình: 9 (Chỉ tính số lượng ảnh trong grid, không tính ảnh mẫu)

  • Loại captcha: grid

  -> other: "Please identify and click on all pictures featuring a bird|9|multi"

 • Các loại captcha hỗ trợ:

  • grid: loại chọn các ô trong 9 ô thoả mãn điều kiện

  • bbox: loại chọn vào một điểm hoặc kéo khoanh một vật thoả mãn điều kiện

Response

Khi thành công, server sẽ trả về errorId = 0taskId

{
	"errorId": 0,
	"taskId": "f2fc70d6-c76b-4fba-9480-205ac1fe9fb9"
}

2. Lấy kết quả

Request

POST https://api.achicaptcha.com/getTaskResult

Tên paramKiểu dữ liệuBắt buộc?Mô tả

clientKey

string

yes

Api key, liên hệ admin

taskId

string

yes

TaskId lấy từ (1)

POST /getTaskResult HTTP/1.1
Host: api.achicaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"clientKey": "API_KEY của bạn, liên hệ admin để lấy api key",
	"taskId": "f2fc70d6-c76b-4fba-9480-205ac1fe9fb9"
}

Response

{
	"errorId": 0,
	"status": "ready",
	"solution": "0,5,9" // Với type "grid": list index của ảnh cần click, tính từ 0
			  // Với type "bbox": trả về "x,y" cần click hoặc "x1,y1,x2,y2" cần đóng khung
}

Các trạng thái kết quả trả về:

 • errorId = 0 status = ready : Giải thành công, đọc kết quả trong solution

 • errorId = 1 status = processing: Đang giải captcha, đợi 2-3 giây rồi thử lại

 • errorId > 1: Lỗi hệ thống, đưa ra mã lỗi và mô tả lỗi

Last updated