Captcha chữ

Captcha thông thường là một hình ảnh có chứa văn bản bị bóp méo nhưng con người có thể đọc được. Để giải quyết hình ảnh xác thực, người dùng phải nhập văn bản từ hình ảnh. Trông giống như những hình ảnh dưới đây

1. Tạo yêu cầu

Request

POST http://api.achicaptcha.com/createTask

POST /createTask HTTP/1.1
Host: api.achicaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"clientKey": "API_KEY của bạn",
	"task": {
		"type": "ImageToTextTask",
		"image": "base64 encoded của ảnh",
		"subType": "gmx"
	}
}

Response

Khi thành công, server sẽ trả về errorId = 0taskId

{
	"errorId": 0,
	"taskId": "f2fc70d6-c76b-4fba-9480-205ac1fe9fb9"
}

2. Lấy kết quả

Request

POST http://api.achicaptcha.com/getTaskResult

POST /getTaskResult HTTP/1.1
Host: api.achicaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"clientKey": "API_KEY của bạn, liên hệ admin để lấy api key",
	"taskId": "f2fc70d6-c76b-4fba-9480-205ac1fe9fb9"
}

Response

{
	"errorId": 0,
	"status": "ready",
	"solution": "swamn"
}
  • errorId = 0 and status = ready : Giải thành công, đọc kết quả trong solution.text

  • errorId = 0 and status = processing: Đang giải captcha, đợi 2 giây rồi thử lại

  • errorId > 0: Lỗi hệ thống, đưa ra mã lỗi và mô tả lỗi

Last updated