Amazon captcha

Giải captcha amazon độ chính xác >99%. Liên hệ admin (https://t.me/vietnvri) nếu cần hỗ trợ

1. Tạo yêu cầu

Request

POST http://api.achicaptcha.com/createTask

Tên paramKiểu dữ liệuBắt buộc?Mô tả

clientKey

string

yes

Api key, liên hệ admin

task.type

string

yes

ImageToTextTask

task.image

string

yes

base64 của hình ảnh

task.subType

string

yes

amazon

POST /createTask HTTP/1.1
Host: api.achicaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"clientKey": "API_KEY của bạn",
	"task": {
		"type": "ImageToTextTask",
		"image": "base64 encoded của ảnh",
		"subType": "amazon"
	}
}

Response

Khi thành công, server sẽ trả về errorId = 0taskId

{
	"errorId": 0,
	"taskId": "f2fc70d6-c76b-4fba-9480-205ac1fe9fb9"
}

2. Lấy kết quả

Request

POST http://api.achicaptcha.com/getTaskResult

Tên paramKiểu dữ liệuBắt buộc?Mô tả

clientKey

string

yes

Api key, liên hệ admin

taskId

string

yes

TaskId lấy từ (1)

POST /getTaskResult HTTP/1.1
Host: api.achicaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"clientKey": "API_KEY của bạn, liên hệ admin để lấy api key",
	"taskId": "f2fc70d6-c76b-4fba-9480-205ac1fe9fb9"
}

Response

{
	"errorId": 0,
	"status": "ready",
	"solution": "swamn"
}

Danh sách mã lỗi (errorId)

Mã lỗiMô tả

0

Lấy kết quả thành công

1

Task đang được xử lý, vui lòng đợi 1-2 giây rồi gửi request lại

5

clientKey không tồn tại

7

Task lỗi, vui lòng tạo lại task

8

TaskID không tồn tại

Last updated